ความร่ำรวยในอาชีพที่สามารถออกแบบได้

ความร่ำรวยในอาชีพที่สามารถออกแบบได้
การที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงทางการเงินนั้น การประกอบอาชีพของตนเองเป็นสิ่งที่ทำให้มีความมั่นคงในชีวิต
และความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การที่เป็นลูกจ้างและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง
ในเรื่องของความมั่นคงในการใช้ชีวิตและทางการเงินได้ การตัดสินใจในด้านการประกอบอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากสิ่งที่จะต้องคำนึงในด้านการประกอบอาชีพ ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายด้านดังต่อไปนี้
1 ความสนใจในอาชีพ ซึ่งในแต่ละคนอาจแตกต่างกันในเรื่องความสนใจในการทำงาน เกิดจากพื้นฐานการเลี้ยงดู การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
การที่สนใจและรักในอาชีพนั้นๆช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข
2 ความถนัด ช่วยส่งผลให้เกิดความชำนาญในอาชีพนั้นๆ จึงควรค้นหาความถนัดของตนเอง เพื่อก้าวสู่อาชีพของตนเองอย่างมั่นคง
3 ความพร้อมทางด้านการเงิน การวางแผนทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่ช่วยปูทางให้ธุรกิจมีความมั่นคง สามารถสร้างผลกำไร แบ่งสัดส่วนการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
4 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากในแต่ละช่วงของการลงทุนนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ การประเมินแนวโน้มทางด้านการตลาด และความต้องการของตลาด
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการขาดทุน
5 ความพร้อมทางด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงผลักดันให้สามารถทำทุกสิ่งได้อย่างเต็มที่
6 โอกาส จังหวะ และปัจจัยสนับสนุน เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้การประกอบอาชีพมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากการที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนั้น
จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านธุรกิจเป็นอย่างดี การที่เราสามารถที่จะหาทางเลือกให้กับตนเองได้อย่างรวดเร็ว
และออกไปเผชิญโลกภายนอกเพื่อทำธุรกิจเป็นของตนเอง
ซึ่งการที่จะทำธุรกิจของตนเองต้องคำนึงถึงความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสภาพจิตใจ และทางด้านความถนัด
เหล่านี้ช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จจากงานที่ทำและสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติการเป็นนักการเงินที่ดี

คุณสมบัติการเป็นนักการเงินที่ดี
การเป็นนักการเงินที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1 มีวินัยในการลงทุน โดยผู้ที่ลงทุนจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารเงิน การที่เรานั้นมีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อการนำเงินไปลงทุน
สิ่งที่จะต้องพิจารณานั้น คือ การเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตนเองและความสามารถที่มี
2 มีความกว้างขวาง มีเครือข่าย . มีแหล่งสนับสนุนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนรายอื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
และเป็นการเกื้อหนุนในการลงทุนทำธุรกิจต่างๆ สามารถตั้งกลุ่มเพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการทำธุรกิจ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่ค้าเป็นโอกาสในการร่วมลงทุนสร้างอนาคตทางการเงินที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ
3 มีแหล่งเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บ หรือ การสร้างเครดิตจากเเหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเป็นสิ่งที่สำคัญ การสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี
ช่วยสร้างรากฐานทางการเงินที่ก้าวหน้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี การมีแหล่งเงินทุนที่เข้มแข็งย่อมเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจที่เเข็งแรงเติบโต
ในการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างมากในปัจจุบัน
4 มีความเข้าใจในการลงทุน การลงทุนนั้นมีทั้งผลกำไรและส่วนที่เสียเนื่องจากการขาดทุน ดังนั้นในการลงทุนทุกครั้งต้องมีการใช้วิจารณญานอย่างมาก
เมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อการขาดทุนควรแก้ไข และมีการวางนโยบายอย่างชัดเจน ในกรณีที่ประสบการขาดทุน ไม่ควรย่อท้อ
เพราะนี่ คือส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยเป็นตัวแปรในการทำธุรกิจเพื่อสร้างเงินต่อไปในอนาคต
5 มีประสบการณ์ มีกระบวนการคิดอย่างชาญฉลาดซึ่งอาจต้องอาศัยเวลาแบะกาศึกษาอย่างจริงจัง มีข้อมูลก่อนการลงทุน และเข้าใจแก้ปัญหา ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเต็มความสามารถ
จะเห็นได้ว่าการลงทุนในแต่ละครั้งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทัศนคติที่ดี และแหล่งสนับสนุนจากภายนอก เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง

SME เรื่องเก่าเล่าใหม่

SME เรื่องเก่าเล่าใหม่
SME คือวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น SME ย่อมาจาก Small and Medium
Enterprise ในการดำเนินธุรกิจของ SME นั้น จะเป็นการดำเนินงานโดยเน้นใช้คนจำนวนน้อยในการผลิต
ไม่ต้องพึ่งพากลุ่มผู้มีอิทธิพล ผู้ก่อตั้งใช้ความสามารถของตนองในการสร้างธุรกิจขึ้นมา
ในอดีตการที่มี SME นั้นมีช่วงที่ได้รับความนิยมและหลังจากนั้นมีภาวะซบเซาทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ทำให้ SME บางส่วนต้องยกเลิกไป ดังนั้นการสร้าง SME ที่มีคุณภาพกลับมาอีกครั้ง
เนื่องจากมองเห็นความสำคัญของ SME ว่าเป็นการทำธุรกิจที่เป็นทางเลือกในการช่วยให้
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดียิ่งขึ้นและมีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
การก่อตั้ง SME นั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันส่วนหนึ่ง การก่อตั้ง SME ช่วยในการสร้างเงิน และผลกำไรให้ทั่วถึงกัน
เป็นกระบวนการในการเริ่มต้นในการพัฒนาทางด้านธุรกิจที่ขยายตัวได้ในอนาคต
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การที่จะเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนต้องเริ่มจากการลองผิดลองถูก และต้องมีการวิเคราะห์
การให้ความรู้ในการลงทุน สร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจ
เพื่อให้ภาวะเสี่ยงต่อการขาดทุนลดลง รวมทั้งการมองหาแหล่งทางการตลาดควบคู่กันไปด้วย
เพื่อการเดินหน้าสู่สากล การที่สามารถก่อตั้งส่งเสริมการเกิดธุรกิจขนาดย่อมได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ SME ช่วยทำให้เกิดการสร้างงานเพิ่มมากขึ้น เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดรายได้
ดังนั้นการสนับสนุน SME ต้องมีการปูพื้นฐานทางความคิด
การพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างเงินให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
โดยการร่วมมือของทุกฝ่ายในการสนับสนุนโครงการรากหญ้า

ธุรกิจที่ก่อให้เกิดการสร้างเงิน

ธุรกิจที่ก่อให้เกิดการสร้างเงิน
การสร้างเงินในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธุรกิจที่มีแนวโน้มก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้
1 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีความต้องการในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ธุรกิจสะดวกซื้อมีความใกล้ชิดกับ lifestyle การดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่ไม่มีเวลาในการจับจ่ายใช้สอยในสถานที่ต่างๆ
เนื่องจากการที่มีสิ่งของครบถ้วนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ย่อมเป็นแรงดึงดูดในการใช้บริการของผู้คนในปัจจุบัน
2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้านต่างๆ ซึ่งการซื้อขายเพื่อทำกำไร ยังเป็นที่สนใจของผู้คน
เเต่เนื่องจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องมีการใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลานาน จึงไม่เหมาะกับผู้มี่มีรายได้น้อย และต้องใช้เงินทุนในการหมุนเวียนนัก
3 ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนต่างมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตส่วนหนึ่ง
การทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางเทคโนโลยีย่อมมีการเติบโตตามไปด้วยแต่ผู้ทำธุรกิจต้องมีการพัฒนาและต้องมีการค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
4 ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ความสวยความงาม การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน ประเทศใดที่มีการส่งเสริมเสรีในการทำศัลยกรรม
ซึ่งเป็นอาชีพที่อาจพัฒนาไปไกลในอนาคต
5 ธุรกิจทางด้านสื่อออนไลน์ เช่น การซื้อขายผ่านทาง social network ซึ่งเป็นธุรกิจที่ติดต่อกับผู้คนทั่วโลก

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่รอการพัฒนา และยังเป็นหนทางในการสร้างเงิน เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไม่ยาก

การค้าสร้างเงิน

การค้าสร้างเงิน
เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจ สิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างหนึ่ง คือ การค้า การค้านั้นมีหลายประเภท ทั้งการค้าทั้งในและนอกประเทศ เริ่มตั้งเเต่การค้ารายย่อยและรายใหญ่ที่ซับซ้อนขึ้น
แต่สิ่งที่เอื้อต่อการสร้างรายได้ของประเทศส่วนหนึ่ง คือ การค้าเสรี
การค้าเสรี เป็นกรอบการตกลงระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการค้าขายตามทรัพยากรของแต่ละประเทศช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจราบรื่น
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีการตั้งกลุ่มการค้าเสรีขึ้น ช่วยทำให้การดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
การค้าเสรีนั้นเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีทางการค้า ช่วยทำให้สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ สามารถต่อยอดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
การค้าที่เสรี ช่วยทำให้การตลาดมีความคล่องตัว ร่วมกับความสะดวกในการขนส่งในปัจจุบัน การที่ขนส่งมีทางเลือกมากขึ้นมีความสะดวกสบายและหลากหลาย
เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การขนส่งแต่ละประเภทช่วยสร้างความหลากหลายในการนำผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคตามลักษณะของสินค้า
การขนส่งแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านการเงิน ระยะเวลา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศ ความนิยมในการขนส่งต่างๆ ของแต่ละประเทศ
การขนส่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างงานและเงินที่เป็นรายได้จากการขนส่งกระจายไปสู่ผู้ที่ทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องทางการค้า
ให้เกิดการสร้างงานและทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง

การสร้างเงินได้จากการลงทุนทางการค้านั้น มีปัจจัยที่นำพาให้การค้าประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่ละปัจจัยช่วยเกื้อหนุนให้การค้ามีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยการเอื้ออำนวยของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่สวนกระเเสเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่สวนกระเเสเศรษฐกิจ
ในสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นที่ต้องมีการวางแผนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบรอบด้าน
การใช้เงินอย่างมีการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก อาชีพที่น่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
คือ อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นที่สนใจในสังคมอย่างกว้างขวาง ผู้ที่มีอาชีพนี้จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
โดยจะต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางด้านการเงิน การคลัง วิเคราะห์แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่มีความเชื่อมโยงกับในอดีต
ผู้ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ จะมีความรอบคอบในด้านการประเมินการใช้จ่ายและการประเมินเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการวางแผนแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ทันกับการหมุนไปของโลก การศึกษาทางด้านการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งแนวโน้มทางด้านการเงินของประเทศไทย
และประเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อดูแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกมหาอำนาจและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่ค้าต่างๆ
เพื่อวิเคราะห์ประเภทการค้าที่สามารถสร้างรายได้และแนวโน้มสินค้าที่มีความจำเป็นในปัจจุบันในอนาคต และสิ่งที่สำคัญ
อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่น่าเรียนรู้ มีแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
และสามารถเดินหน้าไปอย่างมีศักยภาพมากที่สุด เพื่อสร้างผลกำไรในการประกอบธุรกิจ ในเรื่องของด้านการเงินและธุรกิจมีความลึกซึ้ง
จะเห็นได้ว่าการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีต้องมีความลึกซึ้งทั้งด้านความรู้และจริยธรรม การที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ
และการแก้ไขวิกฤตต่างๆซึ่งมีความต้องการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากร่วมกับการมีคุณธรรม นับเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างดีในยุคเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน…

การเป็นนักการเงินที่ดี

การเป็นนักการเงินที่ดี
คุณสมบัติของการเป็นนักการเงินที่ดี มีดังต่อไปนี้
1 มีวินัยในการลงทุน โดยผู้ที่ลงทุนจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน การที่เรานั้นมีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อการนำเงินไปลงทุน สิ่งที่จะต้องพิจารณานั้น คือ
การที่เลือก การลงทุนที่เหมาะกับตนเองและความสามารถที่มี
2 มีความกว้างขวาง มีเครือข่าย. มีแหล่งสนับสนุนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนรายอื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
และเป็นการเกื้อหนุนในการลงทุนทำธุรกิจต่างๆ สามารถตั้งกลุ่มเพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการทำธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่ค้าเป็นโอกาสในการร่วมลงทุนสร้างอนาคตทางการเงินที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ
3 มีแหล่งเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บ หรือ การสร้างเครดิตจากเเหล่งเงินทุนให้กู้ยืม
เป็นสิ่งทีสำคัญการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี ช่วยสร้างรากฐานทางการเงินที่ก้าวหน้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี
การมีแหล่งเงินทุนที่เข้มแข็งย่อมเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจที่เเข็งแรงเติบโตในการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างมากในปัจจุบัน
4 มีความเข้าใจในการลงทุน การลงทุนนั้นมีทั้งผลกำไรและส่วนที่เสียเนื่องจากการขาดทุน
ดังนั้นในการลงทุนทุกครั้งต้องมีการใช้วิจารณญานอย่างมาก เมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อการขาดทุนควรแก้ไข และมีการวางนโยบายอย่างชัดเจน ในกรณีที่ประสบการขาดทุน ไม่ควรย่อท้อ
เพราะนี่ คือส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยเป็นตัวแปรในการทำธุรกิจเพื่อสร้างเงินต่อไปในอนาคต
5 มีประสบการณ์ มีกระบวนการคิดอย่างชาญฉลาดซึ่งอาจต้องอาศัยเวลาและการศึกษาอย่างจริงจัง มีข้อมูลก่อนการลงทุน และเข้าใจแก้ปัญหา
ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเต็มความสามารถ
จะเห็นได้ว่าการลงทุนในแต่ละครั้งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทัศนคติที่ดี และแหล่งสนับสนุนจากภายนอก เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง

คุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยทางการเงิน

คุณลักษณะของคนที่ร่ำรวยทางการเงิน
ความร่ำรวยทางการเงินไม่ใช่โชค แต่ต้องอาศัยการมีคุณลักษณะซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ คุณลักษณะของคนที่จะร่ำรวยทางการเงินได้นั้น มีดังต่อไปนี้
1ขยันหาทรัพย์ การที่บุคคลมีความสามารถในการขยันหาทรัพย์และการที่ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่จะช่วยให้บุคคลผู้นั้น
สามารถมีต้นทุนในการสร้างทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดได้ตลอดเวลา
2 รู้จักใช้ทรัพย์ เมื่อหาทรัพย์ได้ควรรู้จักการใช้จ่ายอย่างเป็นประโยชน์ ไม่ควรมีการใช้จ่ายด้านอบายมุข และการพนันต่างๆ สิ่งผิดกฎหมาย
3 รู้จักเก็บออม เลือกวิธีการออมเงินอย่างถูกต้อง แบ่งส่วนการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิต การทำธุรกิจ การแบ่งปันเพื่ออนาคตและการต่อยอดในการทำธุรกิจ
4 มีมิตรที่ดี เพื่อน ครอบครัว ญาติมิตร มีส่วนช่วยในการเสริมให้มีความมั่นคงทางการเงิน ในการช่วยสนับสนุนในทุกๆด้าน
5 อาชีพสุจริต เลือกอาชีพที่สร้างประโยชน์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพชื่อสร้างเงินให้กับตนเอง
6 เป็นนายตัวเอง และรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ วิทยาการที่ต้องเรียนรู้ทางสังคม การเมือง การรู้รอบด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต
7 รู้จักการใช้เทคโนโลยีและใช้คนให้เป็น การสร้างคน ใช้คนให้เหมาะกับงาน ช่วยดึงศักยภาพของแต่ละคนให้เต็มกำลังความสามารถจึงจะเรียกได้ว่าชาญฉลาด
8 รู้จักการให้และแบ่งปัน เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ย่อมทำให้ทรัพย์เพิ่มมากขึ้น
9 ทันยุคทันโลก เปิดโลกกว้างในการใช้เงินเอื้อต่อการทำธุรกิจ
คุณลักษณะที่ช่วยในการสร้างความร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ และจะช่วยให้สามารถสร้างความร่ำรวยได้อย่างยั่งยืน

รู้จักการเงิน

รู้จักการเงิน
การศึกษาทางด้านการเงิน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรการใช้จ่ายและการลงทุนให้มีความสมดุล การที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีนั้น
จำเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาทางด้านการเงินครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลการใช้จ่ายต่างๆอย่างละเอียด
การศึกษาการจัดสรรด้านการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการที่ทำให้รายได้ การลงทุนและการใช้จ่ายอื่นๆ มีความสมดุลกัน
ไม่สร้างภาระในอนาคต การส่งเสริมการศึกษาการใช้จ่ายและการลงทุนมีความสำคัญช่วยในการประเมินการใช้จ่าย
ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทุกคนต้องรู้เพื่อจัดการกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางการเงิน
การเงินถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่แต่ละคนสามารถศึกษาดูแลและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวัน ใกล้ชิดกับแต่ละคนอย่างมาก
การที่ศึกษาเรื่องการเงินมีทั้งในระบบบุคคล ครอบครัว สังคม และระดับประเทศที่มีความซับซ้อน การที่บุคคลในประเทศมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน
ช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การศึกษาเรื่องการเงินนั้นมีทั้งการศึกษาเรื่องต้นทุน การลงทุน กำไร รายได้ ภาวะความเสี่ยง
รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเรื่องการเงินมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนง
เช่น การศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ซึ่งมีความสัมพันธ์และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน
การประเมินภาวะเศรษฐกิจ และสังคมก่อนการลงทุน ความมั่นคงจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการลงทุนของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน เมื่อแต่ละบุคคลมีความรู้ก็จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

การออมเงิน

การออมเงิน
รายจ่ายในแต่ละวันที่มากมายแตกต่างกันของแต่ละคนในสังคม การสร้างความมั่นคงทางการเงินนั้นเริ่มต้นสร้างได้ด้วยการออมเงิน
การเริ่มต้นการเก็บเงินออมเงินมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต เพราะการใช้จ่ายการดำรงชีวิต ในแต่ละวันต้องพึ่งพาเงินเก็บเหล่านี้
ทำให้หลายคนเกิดความเคียด จะเห็นว่าผู้ที่ทำงานแต่ละอาชีพ ย่อมมีความสามารถในการเก็บออมเงินต่างกัน ตามรายได้และการใช้จ่าย
หลายคนจึงออกจากงานประจำเพื่อหาเงินด้วยธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างเงินเก็บที่มากขึ้นและมีการวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม
สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการเก็บออมเงิน ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
-การหาเงินออมไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น. โดยต้องใช้จ่ายให้สมดุล ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
เพื่อเก็บเงินใช้จ่ายในยามที่ขาดเเคลนและมีความต้องการในการใช้จริง ๆ
– การเก็บออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ เช่น เมื่อมีการเจ็บป่วย หรือการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรค
– การเก็บออมเพื่อการนำไปลงทุนทางธุรกิจ ให้เกิดความงอกเงยของเงินที่เพิ่มมากขึ้น
– การเก็บออมเพื่อการพักผ่อนท่องเที่ยวใช้จ่ายเพื่อความสุขในวัยเกษียณ
– การเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในการแบ่งปันให้กับสังคม
การที่เรานั้นมีการเก็บออมตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยให้การประสบความมั่นคง แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการทางการเงิน
การเก็บออมเพื่อเป็นการช่วยสร้างความรากฐานแก่ชีวิต ในบั้นปลายในวัยเกษียณ
การเก็บออมเป็นเรื่องใกล้ตัว การระมัดระวังในการใช้เงิน ลงทุนอย่างชาญฉลาด เพื่อความมีอิสระทางการเงิน